Учитавајући гиф

BIOGRAFSKI LEKSIKON


  • CURAKOVIĆ Milivoje
Curaković Milivoje

CURAKOVIĆ Milivoje (1938-2003), profesor univerziteta.

Rođen je 14. februara 1938. godine u selu Riđevštici, opština Trstenik. Osnovnu školu završio je u rodnom selu, a gimnaziju u Trsteniku. Tehnološki fakultet u Novom Sadu 1964. godine, kao prva generacija studenata Tehnološkog fakulteta.

Nakon diplomiranja zaposlio se 1964. godine na Jugoslovenskom institutu za prehrambenu industriju. Po odsluženju vojnog roka kratko je radio u Školskom centru u Trsteniku, a od 1968. godine ponovo se zaposlio u Jugoslovenskom institutu za prehrambenu industriju, u Zavodu za tehnologiju voća i povrća, baveći se problematikom ambalaže i pakovanja. Posle integracije sa Tehnološkim fakultetom 1977. godine radio je u Institutu za tehnologiju mesa, mleka, ulja i masti, voća i povrća.

Formirao je predmet Ambalaža i pakovanje, zahvaljujući kome su mnoge generacije studenata sticale znanja iz ove važne discipline za tehnologe.

Doktorsku disertaciju odbranio je 1979. godine na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu na temu: „Uticaj svetlosti, temperature i vremena skladištenja na hemijske promene kašastog soka jagode pakovanog u boce od različito obojenog stakla“.

Na Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu izabran je u zvanje docenta 1980. godine, vanrednog profesora 1986, a u zvanje redovnog profesora 1991. godine.

Na fakultetu, osim nastave sa studentima na redovnim i poslediplomskim studijama, obavljao je naučno-istraživački rad, kao rukovodilac ili saradnik na mnogobrojnim projektima i studijama.

Iz potrebe za unapređenjem proizvodnje i primene ambalažnih materijala i ambalaže, davne 1971. godine prof. dr Milivoje Curaković bio je osnivač i prvi rukovodilac Laboratorije za ambalažu i pakovanje u Novom Sadu.

Sarađivao je sa fakultetima u Zemunu i Zagrebu.

Još od studentskih dana bio je aktivan u radu društveno-političkih organizacija i u radu organa upravljanja. U više navrata bio je predsednik Saveta instituta i fakulteta, predsednik Skupštine Univerziteta, prodekan za koordinaciju naučnog rada. Bio je delegat Privredne komore SAP Vojvodine u privrednoj komori SR Srbije u Odboru za ambalažu, dizajn i transport, kao i predsednik komisije za izradu JUS standarda za staklenu ambalažu.

U naučno-istraživačkom radu postigao je zapažene rezultate, o čemu govori veliki broj (preko 130) referisanih i objavljenih radova u domaćim i inostranim časopisima. Autor je i patenta uređaja za merenje promene zapremine limene ambalaže.

Objavljene knjige: Uticaj svetlosti, temperature i vremena skladištenja na hemijske promene kašastog soka jagode pakovanog u boce od različito obojenog stakla (disertacija), Beograd, 1979; Unapređenje proizvodnje ambalažnih materijala i ambalaže za potrebe prehrambene industrije SAP Vojvodine, Novi Sad, 1981; Praktikum : kontrola ambalažnih materijala i ambalaže, Novi Sad, 1984, 1992; Unapređenje primene oplemenjene papirne ambalaže za pakovanje pšeničnog brašna, Novi Sad, 1989; Proučavanje senzornih karakteristika ambalažnih materijala, Novi Sad, 1990; Proučavanje semipermeabilnosti gasova kroz plastične ambalažne materijale, Novi Sad, 1991; Ambalaža i pakovanje sušenih proizvoda od voća i povrća, Novi Sad, 1993.

Ne dočekavši penziju, prof. dr Milivoje Curaković je preminuo u 66. godini života, 8. septembra 2003. godine, kao redovni profesor Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu. Za sobom je ostavio suprugu Nevenku, sinove Veljka i Mirka i unuka Aleksu.

KNJIŽEVNO DELO